STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA

Szkolenia pracowników przedsiębiorstwa powodują zwiększenie konkurencyjności firmy, co skutkuje umocnieniem się jej pozycji na rynku i zwiększeniem dochodów.

 

 • Szkolenie Standardy Obsługi Klienta prowadzone są w formie szkoleń zamkniętych. Poprzedzone są szczegółową analizą z wykorzystaniem metod: „tajemniczy klient”, ankiety, testy, wywiady. Identyfikacja problemów pozwoli na przedstawienie dedykowanego dla Państwa Firmy szkolenia.
 • Efektywność przeprowadzonych szkoleń przedstawiona będzie w postaci raportu podsumowującego oraz propozycją dalszych działań. Pomiar efektywności szkolenia będzie opierał się na modelu Krikpatrica.
 • Audyt po 3-4 miesiącach zakończy proces szkoleniowy. Omówione zostaną z kadrą kierownicza kwestie w jaki sposób szkolenie wpłynęło na firmę, czy spełniło swoje zadanie, wskazanie dalszych działań i określenie przyszłej współpracy.

 

STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA (SOK)
to  zasady oraz zachowania pracowników organizacji podczas kontaktu z klientem. Dają one możliwość obiektywnej oceny jakości ich pracy, ujednolicają zachowanie pracowników obsługujących klienta, petenta. SOK wpływają na wizerunek organizacji, służą jego utrwaleniu w środowisku, tym samym  wpływają na zwiększenie sprzedaży.

Nasza oferta obejmuje:

 • Diagnozowanie SOK
 • Projektowanie SOK
 • Wdrażanie (Szkolenia pracowników)
 • Monitorowanie realizacji

Właściwości opracowywanych przez nas standardów:

 • Staramy się by SOK były jednoznaczne, wymierne, szczegółowe, zrozumiałe
 • SOK dostosowujemy danego procesu w konkretnym przedsiębiorstwie
 • SOK budujemy w oparciu o diagnostykę stanu i wymagania i sugestie zarządu przedsiębiorstwa, co do celów jakie mają być osiągnięte.

Zakres obejmuje:

 • Zachowanie pracownika,
 • Komunikację z klientem
 • Wizerunek pracownika
 • Aranżacja przestrzeni obsługi

Sposób realizacji usługi

 • Analiza profilu prowadzonej działalności oraz planów rozwojowych, cele strategiczne.
 • Ocena dotychczasowych praktyk w zakresie obsługi obowiązujące w firmie.
 • Dyskusja w formie warsztatów z przedstawicielami klienta co do oczekiwań wobec pracowników.
 • Budowa SOK (tworzenie listy rekomendacji w zakresie: wyglądu personelu, zachowań względem klienta, systemu komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, zachowania w trudnych sytuacjach itp.)
 • Prezentacja efektów prac klientowi, dyskusja, korekty.
 • Wdrożenie (przygotowanie materiałów edukacyjnych dla pracowników, szkolenia).
 • Monitoring, czyli weryfikowanie jak pracownicy stosują się do przyjętych standardów. Badanie odbywa się metoda „Tajemniczy Klient”. Klient otrzymuje raport z badania wraz z rekomendacjami.

Zakres usług może obejmować cały zakres lub jego fragment zgodnie z życzeniami klienta. Dlatego cena zawsze zależy od zakresu usługi i jest uzgadniana na bieżąco.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.