PROCEDURY PRZYGOTOWANIA BIZNES PLANÓW

Biznesplany są przygotowywane w zależności od potrzeb, które mogą być następujące: rozpoczęcie działalności, realizacja określonego przedsięwzięcia w firmie, uzyskanie dotacji lub kredytu. Schemat przygotowania jest podobny, jednak poszczególne biznesplany różnią się od siebie, dlatego uczestnicy szkoleń przypisani są do odpowiednich grup.

Przykładowy program szkolenia „Procedury przygotowania biznesplanów”

Informacje wstępne:

 1. Określenie formy prawnej, wielkości przedsiębiorstwa (planowanego, istniejącego)
 2. Zakres planowanej/prowadzonej działalności
 3. Cel przygotowania biznesplanu

Procedura przygotowania biznesplanu

 1. Omówienie zasad i celu przygotowania biznesplanu oraz przedstawienie jego struktury
 2. Analiza rynku:
  – zapotrzebowanie na produkt/usługę
  – konkurencja
  – pozycja firmy/przedsięwzięcia na rynku
  – klienci
  – analiza SWOT
  – przygotowanie i przedstawienie wniosków z przeprowadzonych badań
 3. Przedstawienie planu strategicznego
 4. Plan marketingowy
  – promocja (przedstawić najefektywniejszą promocję dla danego przedsięwzięcia)
  – reklama (przedstawić najefektywniejszą reklamę dla danego przedsięwzięcia)
 5. Analiza finansowa przedsięwzięcia
  – nakłady inwestycyjne
  – harmonogram rzeczowo finansowy inwestycji
  – planowane przychody z inwestycji
  – koszty związane z prowadzoną działalnością
  – określenie progu rentowności
  – analiza ryzyka
  – analiza wskaźników
  – rachunek zysków i strat
 6. Przygotowanie i przedstawienie wniosków z przeprowadzonych analiz
 7. Podjęcie decyzji o realizacji przedsięwzięcia i przedstawienia działań krótkoterminowych i długoterminowych
 8. Kryteria oceny biznesplanu
 9. Samodzielne wykonanie biznesplanu
 10. Wzajemna ocena biznesplanów przez uczestników szkolenia

Podsumowanie, omówienie przygotowanych biznesplanów

Bookmark the permalink.

Comments are closed.